Skip to content

Khóa học

Full-stack Data
Science

Online Trực tiếp

288 giờ

Khóa học bao gồm

Python, Git & Github, Data Collection, Data Visualization, Data Analysis, Machine Learning, Data Engineering, Natural Language Processing, Deep Learning.

Trình độ đầu vào

Học viên mới bắt đầu tìm hiểu

Sau khóa học, bạn có thể đăng ký ở vị trí

Chứng chỉ quốc tế được cấp bởi

Khóa học

Lean Data Analytics

Online Trực tiếp

48 giờ

Khóa học bao gồm

Data Manipulation & Visualization, Data Warehouse & ETL Pipeline, GCP BigQuery SQL, Hypothese-based Approach, Metric Design & BI, Analytics Framework, Segmentation Analysis (RFM, K-Means, Churn), A/B Testing, Regression & Time Series, Real Case Application.

Trình độ đầu vào

Bài kiểm tra đầu vào

Khóa học phù hợp với các bạn ở vị trí:

Chứng chỉ được cấp bởi

MiEdu Logo-Rectangle

Sign Up and Start Learning